• سه شنبه ، 31 اردیبهشت 1398

کیت استخراج DNA از ژل آگارز

Gel Extraction Kit

مشخصات کالا :

ستون تخلیص : 50 عدد
لوله جمع آوری : 50 عدد
بافر محلول کننده ژل : 50 میلی لیتر
بافر شستشوی ستون : 40 میلی لیتر
بافر جداسازی : 2 میلی لیتر
شرایط نگهداری : در دمای اتاق نگهداری شود.
مزیت کیت : معرف رنگی در محلول GSB رویت انحلال ژل را تسهیل می نماید.
روش کار : همراه کیت ارسال می گردد.

این کیت برای جداسازی DNA از ژل آگارز که بزرگتر از 100 bp می باشد، طراحی شده و ظرفیت هر ستون 10 میکروگرم DNA می­باشد. 

این محصول با استانداردهای جهانی برای تخلیص محصول DNA از ژل آگارز مطابقت داشته و کاربردی غیر از آنچه ذکر شد ندارد.

در صورت عدم خشنودی از عملکرد این محصول با شرکت "کاردان" تماس گرفته تا نسبت به رفع اشکال و یا در صورت لزوم تعویض رایگان کیت اقدام گردد.

 

مبلغ : 1600000ریال
کیت استخراج DNA از ژل آگارز