• سه شنبه ، 31 اردیبهشت 1398

کیت استخراج DNA از PCR

PCR Purification Kit

مشخصات کالا :

ستون تخلیص : 50 عدد
لوله جمع آوری : 50 عدد
بافر اتصال DNA به ستون : 40 میلی لیتر
بافر شستشوی ستون : 40 میلی لیتر
بافر جداسازی : 2 میلی لیتر
شرایط نگهداری : در دمای اتاق نگهداری شود.
مزیت کیت : محلول PWB کامل بوده و نیازی به افزودن الکل ندارد.
روش کار : همراه کیت ارسال می گردد.

این کیت برای جداسازی محصول PCR و سایر قطعات DNA بزرگتر از 100 bp طراحی شده و ظرفیت هر ستون 10 میکروگرم DNA می باشد. این کیت برای جداکردن DNA از آنزیمها (مانند Restriction enzymes) ، حذف الیگو نوکلئوتیدها نظیر Oligo-dT در فرایند سنتز cDNA، لینکر در فرایند cloning و نوکلئوتیدها طراحی شده است.

این محصول با استانداردهای جهانی برای تخلیص محصول PCR مطابقت داشته و کاربردی غیر از آنچه ذکر شد ندارد.

در صورت عدم خشنودی از عملکرد این محصول با شرکت "کاردان" تماس گرفته تا نسبت به رفع اشکال و یا در صورت لزوم تعویض رایگان کیت اقدام گردد.

مبلغ : 1600000ریال
کیت استخراج DNA از PCR