• سه شنبه ، 21 آذر 1396

تماس با ما

نشانی: زنجان ، دانشگاه زنجان، مرکز رشد واحدهای فناور، واحد 1

تلفن : 

تلفن دفتر مرکزی: 

پست الکترونیکی: Info@kardan-co.ir