• دوشنبه ، 27 خرداد 1398
عنوان خبر : دریافت تاٌییدیه شرکت دانش بنیان توسط شرکت کاوشگران راز دانش
تاریخ خبر : 1393/10/11

شرکت کاوشگران راز دانش مستقر در مرکز رشد واحدهای فناوری موفق به دریافت تاٌییدیه دانش ینیان از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری گردید.